Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden Seko. Versie: juli 2018

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de besloten vennootschap Seko Benelux B.V. (hierna te noemen: Seko) en enige Afnemer waarop Seko deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De algemene voorwaarden van de internationale “SEKO group” zijn niet van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen Seko Benelux B.V. en de Afnemer. In het geval mocht komen vast te staan dat de algemene voorwaarden van SEKO Group, om welke reden dan ook, mede van toepassing zijn, dan prevaleert hetgeen in deze voorwaarden is bepaald.

3. Seko heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden c.q. ondergeschikten. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Seko, voor de uitvoering waarvan door Seko derden dienen te worden betrokken.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere van deze voorwaarden nietig zijn c.q. vernietigd zouden mogen worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Seko niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Seko in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

9. Een eventuele tekortkoming of vertraging van Seko van één van haar verplichtingen uit een gesloten overeenkomst, houdt geen verwerping in van het in deze voorwaarden bepaalde.

10. Afnemer die een overeenkomst heeft gesloten onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, wordt geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later gesloten overeenkomsten.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen en de weergegeven prijzen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Seko zijn vrijblijvend, zowel voor wat betreft prijzen alsook voor wat betreft het tijdstip van levering, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Alle aanbiedingen van Seko zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door Afnemer verstrekte gegevens.

3. Seko kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding - al dan niet op ondergeschikte punten - afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Seko daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Seko anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Seko niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6. In de prijzen weergegeven door Seko in de offertes, aanbiedingen en in overige documenten zijn BTW en eventuele andere door overheden opgelegde belastingen niet inbegrepen.

7. In de prijzen weergegeven door Seko in de offertes, aanbiedingen en in overige documenten zijn, voor zover Seko niet anders schriftelijk met Afnemer is overeengekomen, kosten met betrekking tot vervoer en feitelijke levering niet inbegrepen.

Artikel 3 Overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen Seko en Afnemer komt eerst dan tot stand nadat Afnemer het aanbod c.q. de offerte schriftelijk (e-mail daaronder inbegrepen) heeft aanvaard c.q. bevestigd.

2. Mondelinge afspraken binden Seko niet.

3. De overeenkomst treedt in de plaats van al hetgeen, met betrekking tot die bepaalde order c.q. opdracht, tussen Seko en Afnemer is besproken.

4. De overeenkomst tussen Seko en de Afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5. De bepalingen opgenomen in de overeenkomst prevaleren boven de bepalingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Seko. Versie: juli 2018

Artikel 4 Termijn van uitvoering, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

1. Is voor de levering van bepaalde zaken door Seko een termijn overeengekomen of opgegeven, dan kan dit nooit als fatale termijn worden gezien. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer Seko derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Seko dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2. Seko zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3. Alleen Seko geldt tegenover Afnemer als “opdrachtnemer” ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd.

4. Seko voert de aan haar verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van de Afnemer uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven geen rechten ontlenen.

5. Seko is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Seko de uitvoering van tot een volgende fase behorende werkzaamheden en of levering van zaken opschorten totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Seko zijn verstrekt, heeft Seko het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Afnemer in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Afnemer de gegevens aan Seko ter beschikking heeft gesteld.

8. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om hetgeen reeds is overeengekomen te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

9. Mocht wijziging of aanvulling van enig onderdeel van de overeenkomst noodzakelijk zijn, dan kan een gevolg hiervan zijn dat ook de prijs en/of levertermijn dient te worden aangepast. Seko zal hiervan zoveel als mogelijk vooraf duidelijkheid over verschaffen. De Afnemer aanvaart deze mogelijkheid tot wijziging van de overeenkomst.

10. Indien de overeenkomst dient te worden gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Seko gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Seko bevoegde persoon en de Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Seko op en is voor de Afnemer geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Seko een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

12. Indien Seko met de Afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is Seko niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 5 Verzending en Levering

1. Afgezien van andersluidende schriftelijke afspraken wijst Seko een vervoerder aan die zal zorgdragen voor het transport.

2. Het risico van beschadiging en verlies gaat over op de Afnemer op het moment dat er door de Afnemer is getekend voor ontvangst.

3. In het geval de Afnemer de goederen wenst af te halen op de locatie van Seko, dient Afnemer binnen 3 dagen na kennisgeving hiervoor zorg te dragen. Gebeurt dit niet dan is het Seko toegestaan de goederen alsnog per vervoerder te verzenden naar de Afnemer.

4. De Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Dit al dan niet doordat de zaken worden aangeboden door een transporteur naar keuze van Seko. Indien de Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Seko – in afwijking van lid 2 van dit artikel, gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat in dat geval op de Afnemer over op het moment waarop zaken aan de Afnemer ter beschikking staan.

Algemene Voorwaarden Seko. Versie: juli 2018

5. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat ook over op de Afnemer in het geval Seko op basis van het in lid 3 bepaalde de goederen een tweetal keren op de locatie van Afnemer heeft aangeboden zonder dat deze goederen werden aangenomen.

6. In het geval Seko de goederen een tweetal keren heeft aangeboden zonder dat deze werden aangenomen, zullen de goederen worden opgeslagen op de locatie van Seko. Kosten die Seko voor deze opslag dient te maken, komen voor rekening van Afnemer. Afnemer draagt tevens de kosten voor het vervoer naar diens locatie.

7. In het geval Seko heeft aangegeven dat het voor een juiste bezorging noodzakelijk is bepaalde mankrachten en/of materiaal beschikbaar te hebben op het moment van feitelijke levering, dient Afnemer hiervoor zorg te dragen. De kosten hiervan komen voor rekening van Afnemer.

8. Het niet kunnen leveren van één of meerdere onderdelen door Seko, geeft de Afnemer nimmer het recht zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, te ontbinden of gedeeltelijk te ontbinden.

9. Seko draagt zorg voor eventuele noodzakelijke import- en douanedocumenten die noodzakelijk zijn om de goederen te kunnen leveren aan de Afnemer.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Seko is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Seko ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Afnemer niet langer van Seko kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Seko bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Seko kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden of op enigerlei andere wijze wordt beëindigd, zijn de vorderingen van Seko op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Seko de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Seko tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enige wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Afnemer toerekenbaar is, is Seko gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Afnemer zijn, uit de overeenkomst voortvloeiende, verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Seko gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Seko, zal Seko in overleg met de Afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden of leveringen aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Afnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de leveringen of werkzaamheden voor Seko extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Afnemer in rekening gebracht. De Afnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Seko anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Seko vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Seko op de Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan, integraal aan de Afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Overmacht

1. Seko is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Hieronder wordt verstaan een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hiervan is in ieder geval sprake in het geval van een natuurramp, overheidsoptreden, brand, oorlog, explosie, import- of exportverboden.

Algemene Voorwaarden Seko. Versie: juli 2018

2. Seko heeft ook het recht zich op overmacht (zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel) te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Seko haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Seko kan gedurende de periode dat de overmacht (zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel) voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover Seko ten tijde van het intreden van overmacht (zoals bedoeld in artikel 1 van dit artikel) haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Seko gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden in Euro’s binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Seko aan te geven wijze op een door Seko aangewezen bankrekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Seko aangegeven.

2. Seko is gerechtigd om periodiek te factureren.

3. Seko heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Seko kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Seko kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. De Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Seko verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Seko echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald.

6. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW a 8% verschuldigd.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Het in het kader van de overeenkomst met Seko geleverde blijft eigendom van Seko totdat de vorderingen van Seko door de Afnemer zijn voldaan. Dit zowel betreffende de tegenprestatie voor door Seko aan de Afnemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

2. Behoudens het in het volgende lid bepaalde mag het door Seko geleverde, dat ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud valt, niet in eigendom worden overgedragen, worden verpand of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

3. Het is de Afnemer toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de zijn normale bedrijfsvoering in eigendom over te dragen en/of te verwerken. Mocht de Afnemer hiertoe overgaan dan is de vordering die betrekking heeft op de geleverde goederen, in afwijking van het in artikel 8 bepaalde, per direct ten volle opeisbaar.

4. De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Seko veilig te stellen. Zo zal, tot het moment van integrale betaling of tot het moment van overdracht of verwerking zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, het geleverde identificeerbaar als eigendom van Seko en apart van soortgelijke producten van anderen, alsook verzekerd, dienen te worden opgeslagen.

5. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Seko daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Afnemer zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Seko ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Seko (of wanneer er sprake is van een tussenpersoon zoals bedoeld in art. 7:936 BW: de tussenpersoon. Dit naar keuze van Seko) gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Afnemer zich er jegens Seko bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval Seko haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Seko en door Seko aan te wijzen derden om al die plaatsen te

Algemene Voorwaarden Seko. Versie: juli 2018

betreden waar de eigendommen van Seko zich bevinden en deze terug te nemen. Afnemer is daarbij aansprakelijk voor de door Seko te maken kosten van terugneming.

Artikel 10 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door Seko te leveren zaken c.q. diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Seko verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Afnemer en / of derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Seko, de Afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienden te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Seko geen invloed op kan uitoefenen.

4. Iedere vorm van garantie komt in ieder geval te vervallen indien het geleverde op een onjuiste wijze is geïnstalleerd.

5. De Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

6. Eventuele – al dan niet zichtbare - gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen vijf werkdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Seko te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Seko in staat is adequaat te reageren. De Afnemer dient Seko in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

7. Ook in het geval de Afnemer het product, na de melding, in werking houdt, komt iedere vorm van garantie te vervallen.

8. Indien de Afnemer tijdig reclameert, kan dit niet leiden tot opschorting van zijn betalingsverplichting. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Seko opdracht gegeven heeft.

9. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Seko de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van Seko, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen. In geval van vervanging is de Afnemer gehouden om de vervangen zaak aan Seko te retourneren en de eigendom daarover aan Seko te verschaffen, tenzij Seko anders aangeeft.

11. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Afnemer in rekening gebracht worden.

12. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt – behoudens hetgeen bepaald in dwingendrechtelijke bepalingen - de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Seko en de door Seko bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 11 Retouren

1. Wanneer Afnemer goederen ter retour wenst aan te bieden, dient dit eerst gemeld te worden bij Seko. Seko zal retourformulieren toesturen die dienen te worden ingevuld en aan de hand waarvan het retourproces wordt gestart.

2. Slechts na ontvangst van de ingevulde retourformulieren zal door Seko bekeken worden of de goederen voor retourname in aanmerking komen.

3. In het geval Seko aangeeft de goederen retour te kunnen nemen, dan dient de Afnemer de goederen binnen 14 dagen na kennisgeving van Seko te retourneren. Hierbij stelt Seko de eis dat de goederen in dezelfde staat worden geretourneerd als dat zij door Seko zijn geleverd. Hierbij dienen de goederen in ieder geval vrij te zijn van beplakkingen van stickers, opschriften en dergelijke.

4. In het geval de goederen niet in dezelfde staat worden geretourneerd als zij door Seko zijn geleverd, dan heeft Seko het recht van de retourname af te zien. Seko zal de Afnemer hiervan binnen bekwame tijd van op de hoogte stellen en de goederen opnieuw aan Afnemer aanbieden. Dit op kosten van de Afnemer.

Algemene Voorwaarden Seko. Versie: juli 2018

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Seko gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Seko daardoor direct of indirect ontstaan.

2. Indien Seko aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

3. Seko is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Seko is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte (onjuiste en/of onvolledige) gegevens. Daarbij komt dat Seko niet aansprakelijk is voor schade en kosten die zijn ontstaan doordat aan de overeenkomst of aan de in deze algemene voorwaarden gestelde voorwaarden niet is voldaan.

4. Indien Seko aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Seko beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

5. De aansprakelijkheid van Seko is, in het geval haar verzekeraar niet tot uitkering overgaat, steeds beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. Seko is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Seko aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Seko toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8. Seko is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en/of omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien vast komt te staan dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Seko, door haar ingeschakelde derden of haar (leidinggevende) ondergeschikten.

10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden tevens voor enige aan Seko verbonden natuurlijke en/of rechtspersoon.

Artikel 13 Vrijwaring

1. De Afnemer vrijwaart Seko en/of enige aan Seko verbonden natuurlijke of rechtspersoon voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst – levering en aanwezigheid van het product daaronder begrepen - schade lijden, behoudens voor gevallen waarin er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Seko. Indien Seko uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Seko op afroep van alle benodigde informatie te voorzien en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Seko, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Seko en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op door Seko en/of in opdracht van de Afnemer gemaakte afbeeldingen, schetsen, schema’s, ontwerpen, modellen en al hetgeen verder betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht, berusten uitsluitend bij Seko.

2. Goederen mogen door de Afnemer slechts worden verkocht in de verpakkingen waarin de goederen door Seko zijn geleverd.

3. Het is Afnemer niet toegestaan enig ander (keur-)merk op het product te plaatsen dan zoals deze door Seko zijn aangebracht.

4. Er wordt door Seko geen ander (intellectueel) recht op het product verschaft, dan het recht om het product in de geleverde staat te verkopen of te gebruiken voor eigen doeleinden.

5. Het is Afnemer, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Seko niet toegestaan,

- De geleverde producten te veranderen qua uiterlijk of eigenschappen;

- De geleverde producten te kopieren of toestaan dat anderen de producten kopieren;

- Uit naam van Seko opgemaakte tekeningen of ontwerpen te veelvuldigen.

Artikel 15 Geheimhouding

1. De Afnemer weerhoudt zich ervan om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Seko, informatie met betrekking tot enige overeenkomst met Seko te delen met derden.

Algemene Voorwaarden Seko. Versie: juli 2018

2. Uitzonderingen op lid 1 zijn de derden waarmee de Afnemer gegevens dient te delen in het kader van diens interne bedrijfsvoering (zoals een externe accountant of vervoerder) of indien de Afnemer tot het delen van gegevens verplicht wordt op basis van een wettelijke bepaling.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Seko partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar vestigingsplaats of woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Seko is bij uitsluiting bevoegd van geschillen – daaronder begrepen de geschillen, die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Seko het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

4. Elk recht op verhaal van Seko op grond van de gesloten overeenkomst doet daarbij geen afbreuk aan enig ander recht of rechtsmiddel van Seko, al dan niet op grond van de overeenkomst