Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...

อาหารและเครื่องดื่ม

การทำความสะอาดและสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารและเครื่องดื่มอาศัยการใช้งานระบบและสารเคมีที่รับประกันการฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึงตลอดทั้งระบบที่ยาวนานและซับซ้อน 

ตั้งแต่การทำความสะอาดในพื้นที่ (CIP) ซึ่งเป็นการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อพื้นที่แปรรูปด้วยระบบอัตโนมัติ ไปจนถึงการทำความสะอาดโรงงานแบบเปิดด้วยโฟมโดยใช้การใช้งานเครื่องพ่นโฟมเฉพาะเพื่อส่งโฟมทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลไปยังพื้นผิวระดับสูงที่เข้าถึงได้ยากกว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องพ่นโฟม เครื่องพ่น ปั๊ม และโซลูชันการวัดค่าและการควบคุมของ SEKO มีคำตอบให้สำหรับทุกการใช้งาน