Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...

การผลิตไฟฟ้า

ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน จะมีการฉีดสารเคมีบำบัดในปริมาณน้อยหรือฉีดด้วยอัตราต่ำเข้าไปในอุปกรณ์ป้อนหม้อน้ำ โดยจะดำเนินการป้อนโดยใช้ปั๊มจ่ายสารแรงดันปานกลางถึงสูงที่มีพิกัดขนาดเล็ก ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานแต่ละประเภท 

สารที่จ่ายได้แก่ • การจ่ายฟอสเฟตเพื่อป้องกันการเกิดตะกรันในท่อหม้อน้ำและเพื่อรักษาค่า pH เพื่อป้องกันการกัดกร่อน รวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงมีซิลิกาปนเปื้อนไปกับไอน้ำ • สารดูดออกซิเจน • สารดูดแอมโมเนีย • เอมีน (ทำให้กรดคาร์บอนิกที่เกิดขึ้นในของเหลวควบแน่นเป็นกลาง) • ยาฆ่าแมลง

ผลิตภัณฑ์ปั๊มของ SEKO รับรองทั้งความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้สูงทั้งในแง่ของความทนทานในการใช้งานอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการใช้งานร่วมกับสารเคมีได้ อีกทั้งยังสอดคล้องตามมาตรฐาน API 674 และ API 675 ตามความเหมาะสม