Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Contrais (Thailand) Co. Ltd. 
689, Bhiraj Tower at EmQuartier, Level 30, Sukhumvit Road (Soi 35), Klongton Nuea, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand. 


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 0172764


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...

การบำบัดน้ำ

บนโลกที่น้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากยิ่งขึ้น การบำบัดและการอนุรักษ์น้ำอย่างถูกต้องเหมาะสมจึงมีความซับซ้อนและมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น ความเชี่ยวชาญของ SEKO ส่งมอบโซลูชันที่เหมาะกับวัฏจักรน้ำทั้งหมดสำหรับการใช้งานของมนุษย์หรือการใช้งานทางอุตสาหกรรม ในขณะที่วิศวกรและนักวิจัยของเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและเหนือกว่ามาตรฐานภายในประเทศและระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนผู้ที่มีบทบาทสำคัญซึ่งหาโซลูชันรวมที่เหมาะกับความต้องการสำหรับระบบปั๊ม

• การบำบัดน้ำทะเลและการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล

ซึ่งรวมถึงการบำบัดเบื้องต้นเพื่อให้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำหลักเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายได้ ซึ่งรวมถึง เกษตรกรรม โรงไฟฟ้า หอหล่อเย็น โรงงานแปรรูปไม้และกระดาษ เหมืองแร่และเหมืองหิน โดยที่การผลิตน้ำจืดจากทะเล (ผ่านการรีเวอร์สออสโมซิส การกลั่นแบบ Multi Stage Flash หรือการกลั่นหลายขั้นตอน) เป็นขั้นตอนต่อไปสำหรับการใช้งานที่เลือก

• การกรองน้ำบริสุทธิ์

โดยทั่วไปแล้ว สำหรับเครือข่ายน้ำธรรมชาติ อุตสาหกรรมน้ำดื่ม หรืออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การกรองน้ำบริสุทธิ์เป็นกระบวนการที่มีการกรองละเอียดซึ่งเป็นการกำจัดสารแขวนลอย และมีการควบคุมสารเคมีที่แน่นอน

• การจัดการเครือข่ายน้ำ 

การขาดแคลนน้ำทั่วโลกทำให้น้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่าและการอนุรักษ์น้ำเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งพร้อมๆ ไปกับการจัดการเครือข่ายการกระจายน้ำซึ่งกลายเป็นข้องกังวลหลัก ในอีกด้านหนึ่งคือการควบคุมน้ำทิ้งและการจำกัดมลภาวะที่เกิดขึ้นในท้ายที่สุด

• การบำบัดน้ำเสีย 

น้ำเสีย ไม่ว่าจะเป็นน้ำโสโครกจากอุตสาหกรรมหรือในท้องถิ่น จะได้รับการจัดการเพื่อไม่ให้จำนวนแบคทีเรียและสารปนเปื้อนเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติหรือต่อประชากรมนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของทั้งวัฏจักรและมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มากมาย

• น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว

มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ (และประหยัด) เป็นการนำน้ำทิ้งมาใช้ซ้ำสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม น้ำเสียจะได้รับการบำบัดเพื่อให้มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพที่กำหนดซึ่งเหมาะสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป