Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.
111 We Space Building, Unit B5, 5th Floor,
Soi Thonglor 5, Sukhumvit 55 Road,
Klongton Nuea, Wattana Bangkok 10110 Thailand


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 381 6293 – 4


Fax:


See more global contact details...

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. การใช้งาน 1.1 เว็บไซต์นี้จัดทำโดย SEKO GROUP

1.2 ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างท่านและบริษัท และระบุเงื่อนไขเมื่อท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีบนเว็บไซต์นี้

1.3 บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ และจะแจ้งให้ทราบโดยการประกาศข้อกำหนดเหล่านี้ในเวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงบนเว็บไซต์นี้ เมื่อข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้

1.4 หากท่านยังคงใช้เว็บไซต์นี้หลังจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 1.3 ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในแง่ของธุรกิจ

2. การเข้าถึงเว็บไซต์ 2.1 อาจมีการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้เป็นการชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบในกรณีที่ระบบขัดข้อง มีการซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมระบบ หรือด้วยเหตุผลที่นอกเหนือการควบคุม

2.2 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการหยุดเผยแพร่เว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์ และ/หรือฟังก์ชันการทำงาน ข้อมูล หรือบริการต่างๆ ของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

2.3 บริษัทไม่สามารถรับประกันการเข้าถึงเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องและ/หรือเชื่อถือได้ และบริษัทไม่รับประกันการปฏิบัติการ ฟังก์ชันการทำงาน หรือเรื่องอื่นใดของเว็บไซต์นี้

3. การอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์ 3.1 บริษัทจะอนุญาตให้ท่านดู ดาวน์โหลด และพิมพ์เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ ในกรณีที่เป็นการใช้งานส่วนตัวและเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้เท่านั้น ห้ามทำสำเนาอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบกระดาษ หรือรูปแบบอื่นๆ และสงวนสิทธิ์อื่นๆ ทุกประการ

3.2 ท่านต้องใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่สอดคล้องตามข้อกำหนดเหล่านี้ โดยที่ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านต้องไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

3.2.1 พยายามเข้าถึงเครือข่ายของบริษัทหรือระบบคอมพิวเตอร์นี้ ไม่ว่าในด้านใด โดยไม่ได้รับอนุญาต

3.2.2 ใส่ หรือพยายามส่ง ส่งต่อ หรือแพร่ไวรัสลงในเครือข่ายนี้ โดยตั้งใจหรือโดยประมาท

3.23 ตั้งใจช่วย สนับสนุน หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใดดำเนินการตามที่อธิบายไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ข้างต้น

4. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ทั้งหมด และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในเว็บไซต์นี้ การออกแบบ ข้อความ กราฟิก และการเลือกหรือการจัดการทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ ยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัท

5. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม 5.1 ในบางครั้ง เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัท แต่เป็นของบุคคลที่สามและดำเนินการโดยบุคคลที่สาม บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ซึ่งบริษัทมีลิงก์ หรือความเหมาะสม หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ดังกล่าว

5.2 ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้มีให้เพื่อเป็นข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น มิได้เป็นการรับรองเนื้อหา

5.3 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการเชื่อในข้อมูล สื่อ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่มีหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ใดๆ ที่มีการลิงก์ดังกล่าว

5.4 ในกรณีที่ท่านตัดสินใจลิงก์ไปยังเว็บไซต์ใดๆ ของบุคคลที่สาม และใช้ข้อมูลหรือลงนามในสัญญาใดๆ เพื่อการจัดหาสินค้าหรือบริการจากบุคคลที่สาม ท่านดำเนินการดังกล่าวโดยรับความเสี่ยงด้วยตนเอง

6. ความรับผิด 6.1 บริษัทพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับรองว่าข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

6.2 บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์นี้หรือซอฟต์แวร์ลักษณะใดๆ ที่มี ดาวน์โหลด หรือได้มาจากเว็บไซต์นี้ จะไม่มีข้อบกพร่องหรือไวรัส ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

6.3 บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลที่มีบนเว็บไซต์นี้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ที่เป็นข้อบังคับของประเทศต่างๆ ที่เข้าถึงหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์นี้จากประเทศดังกล่าว

6.4 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง การสูญเสียหรือความเสียหายสืบเนื่อง หรือการสูญเสียหรือความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือผลกำไร หรือการสูญเสียเงินออมของท่านที่คาดการณ์ไว้ การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการละเมิด สัญญา กองทุน และเกิดขึ้นจาก เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าถึง การใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซตืนี้ของท่าน

6.5 ข้อกำหนดทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การตีความตามกฎหมายที่เหมาะสม