Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...

การวัดค่าและการวิเคราะห์

การรับประกันว่าน้ำมีคุณภาพดีที่สุดอยู่เสมอโดยการสร้างสมดุลให้ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำต้องใช้ระบบวัดค่าและระบบจ่ายน้ำที่มีความแม่นยำสูงสุด 

ชุดควบคุมของ SEKO ผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงความเที่ยงตรง และสามารถทำงานได้ทั้งในสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุปกรณ์ดังกล่าวได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภทที่มีความหลากหลาย เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการทำงานในระดับต่างๆ ซึ่งช่วยให้สามารถรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการได้ง่ายในทุกสภาพแวดล้อม

การวัดค่าและการวิเคราะห์ยังครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์วัดความเข้มของแสง เซ็นเซอร์ และหัววัดของเราอีกด้วย