Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...
ชุดเตรียมพอลิเมอร์สำหรับการไหลอย่างต่อเนื่อง
Product Image Product Image Product Image Product Image Product Image
Product ImageProduct ImageProduct ImageProduct Image

Overview

PolyCendos ระบบการไหลอย่างต่อเนื่องแบบสามช่อง ใช้เป็นเครื่องช่วยจับตะกอนแบบแบตช์สำหรับการเตรียมสารละลายพอลิเมอร์ และมีถังเก็บที่แบ่งออกเป็นสามช่องย่อย 

PolyCendos ได้รับการออกแบบมาเพื่อแปรรูปพอลิเมอร์เหลว (0.05–1.0 %) และพอลิเมอร์ผง (0.05–0.5 %) มีการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ไปกับไอน้ำน้อยที่สุด PolyCendos ให้สารสกัดจากสารละลายพอลิเมอร์และการระบายออกจากช่องผ่านด้านหน้าของถังเก็บเพื่อความสะดวกและความปลอดภัย ที่อัตราสูงถึง 8,000 ล./ชม. และมีการให้ข้อมูลแนะนำผู้ใช้เกี่ยวกับความเข้มข้นของตัวทำละลาย รวมถึงการสอบเทียบชุดสูบจ่ายผงและปั๊มสารเหลวเข้มข้น 


Documents

Brochures