Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.
111 We Space Building, Unit B5, 5th Floor,
Soi Thonglor 5, Sukhumvit 55 Road,
Klongton Nuea, Wattana Bangkok 10110 Thailand


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 381 6293 – 4


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...
รับประกันคุณภาพน้ำ 
Product Image

Overview

คลอรีนเป็นสารเคมีที่สำคัญในการกรองน้ำบริสุทธิ์ ในสารฆ่าเชื้อและผลิตภัณฑ์ฟอกขาว นอกจากนี้ยังใช้คลอรีนในการผลิตผลิตภัณฑ์และรายการต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ สารระงับเชื้อ สารย้อมสี อาหาร ยาฆ่าแมลง สี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พลาสติก ยา สิ่งทอ ตัวทำละลาย และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ อีกมากมาย

โดยทั่วไป การวัดค่าคลอรีนอิสระ คลอรีนไดออกไซด์ หรือคลอรีนรวม (รวมถึงคลอรามีน) จะวัดเพื่อเฝ้าติดตามและควบคุมการฆ่าเชื้อน้ำดื่ม การใช้น้ำหรือน้ำในสระซ้ำ เมื่อเติมคลอรีนในน้ำ คลอรีนจะทำปฏิกิริยากับอินทรีย์วัตถุและโลหะซึ่งจะกลายเป็นคลอรีนผสม เนื่องจากไม่มีคลอรีนผสมสำหรับการฆ่าเชื้อ จึงเรียกปฏิกิริยาดังกล่าวว่าความต้องการคลอรีนของน้ำ

คลอรีนอิสระ
หมายถึงคลอรีนที่เป็นกรดไฮโปคลอรัส (HOCl) หรือไฮโปคลอไรต์ (OCl–) ไอออน สำหรับการใช้งานที่ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระมีความสำคัญมากสำหรับการฆ่าเชื้อ เทคนิคการวัดค่าที่ทนทานที่สุดคือการใช้แอมเพอโรเมตริกเซ็นเซอร์วัดค่าคลอรีนอิสระ

FCL
เซ็นเซอร์วัดค่าคลอรีนหุ้มเมมเบรน เอาต์พุต 4 – 20 มิลลิแอมป์ พร้อมการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติรวมอยู่ในเครื่อง รับประกันความเที่ยงตรงและเวลาในการตอบสนองที่รวดเร็วเนื่องจากการวัดค่ากระแสไฟฟ้าแบบแอกทีฟ เหมาะสำหรับการวัดค่าคลอรีนอิสระอนินทรีย์ที่มีค่า pH คงที่ หรือการอาศัยค่า pH ที่ลดลง และสำหรับคลอรีนอิสระที่เป็นกรดไอโซไซยานูริก (คลอรีนอิสระอินทรีย์) เหมาะสำหรับน้ำดื่ม การบำบัดน้ำเสีย น้ำในกระบวนการ และสระว่ายน้ำ รวมถึงน้ำทะเล

FCL HP
เซ็นเซอร์สำหรับการวัดค่าคลอรีนอิสระอนินทรีย์ที่มีเซล์วัดค่าแบบเปิด เอาต์พุต 4 – 20 มิลลิแอมป์ พร้อมการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติรวมอยู่ในเครื่อง รับประกันความเที่ยงตรงและเวลาในการตอบสนองที่รวดเร็วเนื่องจากการวัดค่ากระแสไฟฟ้าแบบแอกทีฟ เหมาะสำหรับการวัดค่าคลอรีนอิสระอนินทรีย์ที่มีแรงดันสูง (สูงถึง 8 บาร์) เหมาะสำหรับน้ำดื่ม การบำบัดน้ำเสีย น้ำในกระบวนการ และสระว่ายน้ำ รวมถึงน้ำทะเล

คลอรีนไดออกไซด์
เป็นสารประกอบคลอรีนที่เป็นกลาง คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคลอรีนไดออกไซด์คือ ความสามารถในการละลายในน้ำสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในน้ำเย็น คลอรีนไดออกไซด์ละลายในน้ำได้ดีกว่าคลอรีนถึง 10 เท่า ไม่ได้รับผลกระทบจากค่า pH และมีปฏิกิริยาสารตกค้างที่ดีเยี่ยมที่ยังคงทำงานเป็นเวลาหลายชั่วโมงถึงหลายวัน ไม่มีปฏิกิริยากับแอมโมเนียหรือแอมโมเนียม

คลอรีนไดออกไซด์เป็นวิธีการวัดค่าที่ได้ประสิทธิผลมากที่สุดวิธีการหนึ่งในอุตสาหกรรมน้ำในปัจจุบัน การวัดค่าเหล่านี้รับรองการใช้คลอรีนไดออกไซด์เพื่อการฆ่าเชื้ออย่างได้ประสิทธิผล รวมถึงการใช้งานอื่นๆ การใช้ปริมาณสารน้อยเกินไปอาจทำให้ขาดประสิทธิภาพ และปริมาณสารมากเกินไปจะทำให้เกิดคลอไรต์มากเกินไปจากการรวมตัวของผลิตภัณฑ์ การควบคุมลีเจียนเนลลาได้ประสิทธิผลสูง

DCL
เซ็นเซอร์วัดค่าคลอรีนหุ้มเมมเบรน เอาต์พุต 4 – 20 มิลลิแอมป์ พร้อมการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติรวมอยู่ในเครื่อง รับประกันความเที่ยงตรงและเวลาในการตอบสนองที่รวดเร็วเนื่องจากการวัดค่ากระแสไฟฟ้าแบบแอกทีฟ เหมาะสำหรับน้ำดื่มและสระว่ายน้ำ

DCL HP
เซ็นเซอร์สำหรับการวัดค่าคลอรีนไดออกไซด์ที่มีเซล์วัดค่าแบบเปิด เอาต์พุต 4 – 20 มิลลิแอมป์ พร้อมการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติรวมอยู่ในเครื่อง รับประกันความเที่ยงตรงและเวลาในการตอบสนองที่รวดเร็วเนื่องจากการวัดค่ากระแสไฟฟ้าแบบแอกทีฟ เหมาะสำหรับการวัดค่าคลอรีนอิสระอนินทรีย์ที่มีแรงดันสูง (สูงถึง 8 บาร์) เหมาะสำหรับน้ำดื่ม การบำบัดน้ำเสีย น้ำในกระบวนการ และสระว่ายน้ำ รวมถึงน้ำทะเล

คลอรีนรวม
คลอรีนรวมคือการผสมกันของคลอรีนอิสระที่เหลืออยู่ในน้ำกับคลอรีนผสม โดยทั่วไป จะใช้เซ็นเซอร์วัดค่าคลอรีนในโรงบำบัดน้ำเสียเพื่อวัดค่าสถานะการฆ่าเชื้อของน้ำทิ้ง

TCL
เซ็นเซอร์วัดค่าคลอรีนหุ้มเมมเบรน เอาต์พุต 4 – 20 มิลลิแอมป์ พร้อมการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติรวมอยู่ในเครื่อง รับประกันความเที่ยงตรงและเวลาในการตอบสนองที่รวดเร็วเนื่องจากการวัดค่ากระแสไฟฟ้าแบบแอกทีฟ เหมาะสำหรับน้ำดื่มและสระว่ายน้ำ รวมถึงน้ำทะเล