Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Contrais (Thailand) Co. Ltd. 
689, Bhiraj Tower at EmQuartier, Level 30, Sukhumvit Road (Soi 35), Klongton Nuea, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand. 


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 0172764


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...
รับประกันคุณภาพน้ำ 
Product Image

Overview

คลอรีนเป็นสารเคมีที่สำคัญในการกรองน้ำบริสุทธิ์ ในสารฆ่าเชื้อและผลิตภัณฑ์ฟอกขาว นอกจากนี้ยังใช้คลอรีนในการผลิตผลิตภัณฑ์และรายการต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ สารระงับเชื้อ สารย้อมสี อาหาร ยาฆ่าแมลง สี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พลาสติก ยา สิ่งทอ ตัวทำละลาย และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ อีกมากมาย

โดยทั่วไป การวัดค่าคลอรีนอิสระ คลอรีนไดออกไซด์ หรือคลอรีนรวม (รวมถึงคลอรามีน) จะวัดเพื่อเฝ้าติดตามและควบคุมการฆ่าเชื้อน้ำดื่ม การใช้น้ำหรือน้ำในสระซ้ำ เมื่อเติมคลอรีนในน้ำ คลอรีนจะทำปฏิกิริยากับอินทรีย์วัตถุและโลหะซึ่งจะกลายเป็นคลอรีนผสม เนื่องจากไม่มีคลอรีนผสมสำหรับการฆ่าเชื้อ จึงเรียกปฏิกิริยาดังกล่าวว่าความต้องการคลอรีนของน้ำ

คลอรีนอิสระ
หมายถึงคลอรีนที่เป็นกรดไฮโปคลอรัส (HOCl) หรือไฮโปคลอไรต์ (OCl–) ไอออน สำหรับการใช้งานที่ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระมีความสำคัญมากสำหรับการฆ่าเชื้อ เทคนิคการวัดค่าที่ทนทานที่สุดคือการใช้แอมเพอโรเมตริกเซ็นเซอร์วัดค่าคลอรีนอิสระ

FCL
เซ็นเซอร์วัดค่าคลอรีนหุ้มเมมเบรน เอาต์พุต 4 – 20 มิลลิแอมป์ พร้อมการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติรวมอยู่ในเครื่อง รับประกันความเที่ยงตรงและเวลาในการตอบสนองที่รวดเร็วเนื่องจากการวัดค่ากระแสไฟฟ้าแบบแอกทีฟ เหมาะสำหรับการวัดค่าคลอรีนอิสระอนินทรีย์ที่มีค่า pH คงที่ หรือการอาศัยค่า pH ที่ลดลง และสำหรับคลอรีนอิสระที่เป็นกรดไอโซไซยานูริก (คลอรีนอิสระอินทรีย์) เหมาะสำหรับน้ำดื่ม การบำบัดน้ำเสีย น้ำในกระบวนการ และสระว่ายน้ำ รวมถึงน้ำทะเล

FCL HP
เซ็นเซอร์สำหรับการวัดค่าคลอรีนอิสระอนินทรีย์ที่มีเซล์วัดค่าแบบเปิด เอาต์พุต 4 – 20 มิลลิแอมป์ พร้อมการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติรวมอยู่ในเครื่อง รับประกันความเที่ยงตรงและเวลาในการตอบสนองที่รวดเร็วเนื่องจากการวัดค่ากระแสไฟฟ้าแบบแอกทีฟ เหมาะสำหรับการวัดค่าคลอรีนอิสระอนินทรีย์ที่มีแรงดันสูง (สูงถึง 8 บาร์) เหมาะสำหรับน้ำดื่ม การบำบัดน้ำเสีย น้ำในกระบวนการ และสระว่ายน้ำ รวมถึงน้ำทะเล

คลอรีนไดออกไซด์
เป็นสารประกอบคลอรีนที่เป็นกลาง คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคลอรีนไดออกไซด์คือ ความสามารถในการละลายในน้ำสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในน้ำเย็น คลอรีนไดออกไซด์ละลายในน้ำได้ดีกว่าคลอรีนถึง 10 เท่า ไม่ได้รับผลกระทบจากค่า pH และมีปฏิกิริยาสารตกค้างที่ดีเยี่ยมที่ยังคงทำงานเป็นเวลาหลายชั่วโมงถึงหลายวัน ไม่มีปฏิกิริยากับแอมโมเนียหรือแอมโมเนียม

คลอรีนไดออกไซด์เป็นวิธีการวัดค่าที่ได้ประสิทธิผลมากที่สุดวิธีการหนึ่งในอุตสาหกรรมน้ำในปัจจุบัน การวัดค่าเหล่านี้รับรองการใช้คลอรีนไดออกไซด์เพื่อการฆ่าเชื้ออย่างได้ประสิทธิผล รวมถึงการใช้งานอื่นๆ การใช้ปริมาณสารน้อยเกินไปอาจทำให้ขาดประสิทธิภาพ และปริมาณสารมากเกินไปจะทำให้เกิดคลอไรต์มากเกินไปจากการรวมตัวของผลิตภัณฑ์ การควบคุมลีเจียนเนลลาได้ประสิทธิผลสูง

DCL
เซ็นเซอร์วัดค่าคลอรีนหุ้มเมมเบรน เอาต์พุต 4 – 20 มิลลิแอมป์ พร้อมการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติรวมอยู่ในเครื่อง รับประกันความเที่ยงตรงและเวลาในการตอบสนองที่รวดเร็วเนื่องจากการวัดค่ากระแสไฟฟ้าแบบแอกทีฟ เหมาะสำหรับน้ำดื่มและสระว่ายน้ำ

DCL HP
เซ็นเซอร์สำหรับการวัดค่าคลอรีนไดออกไซด์ที่มีเซล์วัดค่าแบบเปิด เอาต์พุต 4 – 20 มิลลิแอมป์ พร้อมการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติรวมอยู่ในเครื่อง รับประกันความเที่ยงตรงและเวลาในการตอบสนองที่รวดเร็วเนื่องจากการวัดค่ากระแสไฟฟ้าแบบแอกทีฟ เหมาะสำหรับการวัดค่าคลอรีนอิสระอนินทรีย์ที่มีแรงดันสูง (สูงถึง 8 บาร์) เหมาะสำหรับน้ำดื่ม การบำบัดน้ำเสีย น้ำในกระบวนการ และสระว่ายน้ำ รวมถึงน้ำทะเล

คลอรีนรวม
คลอรีนรวมคือการผสมกันของคลอรีนอิสระที่เหลืออยู่ในน้ำกับคลอรีนผสม โดยทั่วไป จะใช้เซ็นเซอร์วัดค่าคลอรีนในโรงบำบัดน้ำเสียเพื่อวัดค่าสถานะการฆ่าเชื้อของน้ำทิ้ง

TCL
เซ็นเซอร์วัดค่าคลอรีนหุ้มเมมเบรน เอาต์พุต 4 – 20 มิลลิแอมป์ พร้อมการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติรวมอยู่ในเครื่อง รับประกันความเที่ยงตรงและเวลาในการตอบสนองที่รวดเร็วเนื่องจากการวัดค่ากระแสไฟฟ้าแบบแอกทีฟ เหมาะสำหรับน้ำดื่มและสระว่ายน้ำ รวมถึงน้ำทะเล