Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.
111 We Space Building, Unit B5, 5th Floor,
Soi Thonglor 5, Sukhumvit 55 Road,
Klongton Nuea, Wattana Bangkok 10110 Thailand


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 381 6293 – 4


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...
รับประกันคุณภาพน้ำ 
Product Image

Overview

การนำไฟฟ้าเป็นส่วนกลับของความต้านทานไฟฟ้าและวัดความสามารถของวัสดุเพื่อนำกระแสไฟฟ้า หน่วยวัด SI คือซีเมนส์ต่อเมตร (S/m) สำหรับการวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย โดยทั่วไปจะใช้ μS/cm (ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร) หรือ mS/cm (มิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร)

กลุ่มผลิตภัณฑ์หัววัดค่าการนำไฟฟ้าของ SEKO มีแบบ 2 ขั้วและ 4 ขั้วเพื่อความยืดหยุ่นและความแม่นยำในการวัด แบบมีและไม่มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

เซ็นเซอร์แบบ 2 ขั้ว มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• โซลูชันต้นทุนต่ำ
• โซลูชันการวัดค่าแม่นยำที่มีความแรงของไอออนต่ำมากและสูงมาก

เซ็นเซอร์แบบ 4 ขั้ว มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• การวัดค่ามีคุณสมบัติเชิงเส้นกว้างมาก
• ไม่มีปฏิกิริยาโพลาไรเซชัน
• ความไวต่ำต่อสารเคลือบของตัวอย่างที่ปนเปื้อน

หัววัดที่มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ PT100
CTK100
เครื่องมีความเข้มข้นในการนำไฟฟ้าต่ำมาก เหมาะสำหรับรีเวอร์สออสโมซิสและการทำฟาร์มปลา

CTK10 PT
เครื่องมีความเข้มข้นในการนำไฟฟ้าต่ำ เหมาะสำหรับรีเวอร์สออสโมซิสและการทำฟาร์มปลา

CTK1 GR
เครื่องมีความเข้มข้นในการนำไฟฟ้าตามมาตรฐาน เหมาะสำหรับน้ำดื่ม อุตสาหกรรมกระบวนการผลิต หม้อน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย

CTK0.1 PT
เครื่องมีความเข้มข้นในการนำไฟฟ้าต่ำ เหมาะสำหรับรีเวอร์สออสโมซิสและการทำฟาร์มปลา

CTK1 SS
เครื่องมีความเข้มข้นในการนำไฟฟ้าตามมาตรฐาน เหมาะสำหรับน้ำเสีย น้ำดื่ม หอหล่อเย็น รีเวอร์สออสโมซิส และการชลประทาน

CTK1 G
เครื่องมีความเข้มข้นในการนำไฟฟ้าตามมาตรฐาน เหมาะสำหรับน้ำเสีย น้ำดื่ม หอหล่อเย็น และการชลประทาน

CTK 1
เครื่องมีความเข้มข้นในการนำไฟฟ้าตามมาตรฐาน เหมาะสำหรับน้ำเสีย น้ำดื่ม หอหล่อเย็น และการชลประทาน

CTK 5
เครื่องมีความเข้มข้นในการนำไฟฟ้าปานกลาง เหมาะสำหรับน้ำดื่ม หอหล่อเย็น และการชลประทาน

CTK10
เครื่องมีความเข้มข้นในการนำไฟฟ้าต่ำ เหมาะสำหรับรีเวอร์สออสโมซิสและการทำฟาร์มปลา

หัววัดที่ไม่มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
CK1 PT
เครื่องมีความเข้มข้นในการนำไฟฟ้าตามมาตรฐาน เหมาะสำหรับน้ำเสีย น้ำดื่ม หอหล่อเย็น รีเวอร์สออสโมซิส และการชลประทาน

CK1
เครื่องมีความเข้มข้นในการนำไฟฟ้าตามมาตรฐาน เหมาะสำหรับน้ำเสีย น้ำดื่ม หอหล่อเย็น รีเวอร์สออสโมซิส และการชลประทาน

CK 5
เครื่องมีความเข้มข้นในการนำไฟฟ้าปานกลาง เหมาะสำหรับน้ำดื่ม หอหล่อเย็น และการชลประทาน

CK 10
เครื่องมีความเข้มข้นในการนำไฟฟ้าต่ำ เหมาะสำหรับรีเวอร์สออสโมซิส และการทำฟาร์มปลา