Thailand

Your Local Office is Thailand

SEKO Fluid Contrais (Thailand) Co. Ltd. 
689, Bhiraj Tower at EmQuartier, Level 30, Sukhumvit Road (Soi 35), Klongton Nuea, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand. 


Email:

salesth@seko.com


Phone:

+66 2 0172764


Fax:

+66 2 017 2764


See more global contact details...
รับประกันคุณภาพน้ำ 
Product Image

Overview

ORP (ศักยภาพการเกิดออกซิเดชันรีดักชัน) เป็นการวัดค่าทั่วไปในชีวเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม และคุณภาพน้ำ

สำหรับการเฝ้าติดตามระบบน้ำ ค่า ORP ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินค่าเดียวของศักยภาพการฆ่าเชื้อของน้ำในระบบดำเนินการหลังเก็บเกี่ยวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินการทำงานของสารฆ่าเชื้อที่ใช้ได้แทนที่จะประเมินปริมาณสารที่ใช้

การระบุ ORP ในสารละลายในน้ำทำได้โดยโดยการวัดค่าความแตกต่างที่เป็นไปได้ระหว่างอิเล็กโทรดวัดค่าแบบเฉื่อยที่สัมผัสกับสารละลายกับอิเล็กโทรดอ้างอิงคงที่ อิเล็กโทรดอ้างอิงจะเชื่อมต่อกับสารละลายด้วยสะพานไอออน โดยจะทราบความต่างศักย์ที่เกิดจากซิลเวอร์คลอไรด์หรือคาโลเมลชนิดอิ่มตัว โดยส่วนใหญ่จะใช้แพลทินัมสำหรับอิเล็กโทรดวัดค่า

ศักยภาพการเกิดออกซิเดชันรีดักชันหรือที่เรียกว่าศักยภาพการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ อธิบายถึงแนวโน้มของรูปแบบทางเคมีหรือสารละลายที่ได้รับอิเล็กตรอนแล้วมีสภาพการออกซิไดส์ลดลง แต่ละรูปแบบจะมีศักยภาพการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ต่างกัน โดยจะวัดค่าเป็นโวลต์ (V) หรือมิลลิโวลต์

SRH1
ชุดที่ต้องการการซ่อมบำรุงน้อยที่มีเซลล์อ้างอิงเติมเจลเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทั่วไป สระว่ายน้ำ และแผนการเฝ้าติดตามและควบคุมน้ำ

SRH1 AU
ชุดที่ต้องการการซ่อมบำรุงน้อยที่มีเซลล์อ้างอิงเติมเจลเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทั่วไป สระว่ายน้ำ และแผนการเฝ้าติดตามและควบคุมน้ำ

SRH3 PT
ชุดที่ต้องการการซ่อมบำรุงน้อยที่มีเซลล์อ้างอิงเติมเจลเหมาะสำหรับ น้ำเสีย การฆ่าเชื้อลีเจียนเนลลา น้ำดื่ม และกระบวนการกัลวานิก

SRH4 HT PT
ชุดที่ต้องการการซ่อมบำรุงน้อยที่มีเซลล์อ้างอิงเติมเจลเหมาะสำหรับการใช้งานแอมโมเนีย การชุบโครเมียม รีเวอร์สออสโมซิส กระบวนการกัลวานิก และการใช้งานไบซัลไฟต์