Thailand

Your Local Office is Thailand


See more global contact details...
มิเตอร์วัดการไหลแบบสนามแม่เหล็กสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
Product Image

Overview

S103 S มีเซ็นเซอร์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารโดยเฉพาะ ทำจากวัสดุเกรดสำหรับอาหาร (ผ่านการรับรองจาก FDA) และสามารถใช้ร่วมกันได้กับอุณหภูมิและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสำหรับการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ ยังติดตั้งส่วนต่อพ่วงที่ใช้โดยทั่วไปในภาคการผลิตอาหารในปัจจุบัน 

S103 S จะวัดอัตราการไหลของของเหลวที่นำไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิมากกว่า 140°C เซ็นเซอร์ S103 S ได้รับการผลิตให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ DN 25 ถึง DN 100 และมาพร้อมกับระดับการป้องกัน IP68 สำหรับการจุ่มถาวรในน้ำที่ความลึก 1.5 เมตร 

Documents

Brochures